ANAL?Z-LME Teknik Termometre (MetalsMarket)

  • 23.05.2019 07:40

MetalsMarket ( http://www.metalsmarket.net/ ) Taraf?ndan
Haz?rlanan 'LME Teknik Termometre' Raporu:
"BAKIR: Beklenen Aral?k: 5891 - 5956

28 Ocak'tan bu yana ilk defa 6000'nin alt?nda kapan?? yapt?. K?sa
ve orta vadeliler a??r? sat?m bölgesine girdi. Trend göstergelerinde
ise yeniden negatif trend yönünde görünüm olu?tu. Güniçi göstergeler
ise a??r? sat?m bölgesinde dü?ü?te. Güne negatif ba?lang?ç yapmas?n?n
ard?ndan tepkiler gelebilir. Tepkilerde dirençler 5955 ve 5977.

ALÜM?NYUM: Beklenen Aral?k: 1767 - 1789

Orta vadeli deste?inin alt?nda kapan?? yapt?. EMA(5)'in alt?nda
kalmaya devam eden fiyatlar k?sa vadelilerin a??r? sat?m bölgesine
gerilemesine neden oldu. Orta vadeli ve trend göstergeleri de negatif
trend yönünde seyrediyor. Güniçi göstergelerdeki dü?ü? de a??r?
sat?mda devam ediyor. Günü ikinci yar?s?nda tepki gelebilir. 1784'ten
sonraki direnç 1801'deki EMA(5).

Ç?NKO: Beklenen Aral?k: 2525 - 2565

5 günlük ortalama a??lamad? ve sat?? bask?s? devam etti. ?ubat
ay?ndan gelen yatay deste?in alt?nda kapan?? orta vadelileri a??r?
sat?m bölgesi s?n?r?na ta??d?. Trend göstergelerinde ise yatay bantta
dalgalanma görünümü devam ediyor. Güniçi göstergeler ise dü?ü?ün ilk
yar?da da devam edebilece?ini gösteriyor. Tepkilerde ana direnç
2575'te.

N?KEL: Beklenen Aral?k: 11876 -12011

Al?c?lar?n zay?fl??? sat??lar? geri getirdi. Sinyal seviyesini
k?ran ve k?sa vadeli ortalamalar?n alt?nda kapan?? yapan metalde
göstergeler yeniden dü?ü?e geçti. Trend göstergelerinde ise görünüm
yataya döndü. Güniçi göstergeler dü?ü?ün bugün de devam edece?ini
gösteriyor. EMA(5) 12011'deki ilk direnç. Stop ise 11872'te.

KUR?UN: Beklenen Aral?k: 1798 - 1812

1800'ün alt?na sarkmamaya çal???yor. Son 3 i?lem günündeki yatay
seyre ra?men k?sa vadelilerde dü?ü? devam ediyor. Orta vadeliler ise
yataya döndü. Trend göstergelerindeki görünüm ise de?i?medi. Güniçi
göstergelerde ise yükseli? var. EMA(5) 1812'de direnç olu?tururken
1799'un alt?nda kapan?? stop kabul edilmeli.

KALAY: Beklenen Aral?k: 19227 - 19404

Son iki i?lem gününde 10 günlük ortalamaya tepki ba?ar?s?z oldu.
19400 alt?nda kapan?? orta vadelilerin yeniden dü?ü?e geçmelerine
neden oldu. K?sa vadeliler ise a??r? sat?ma girdi. Trend
göstergelerinde de negatif görünüm olu?maya ba?lad?. Güniçi
göstergelerde zay?f yükseli? sinyalleri var. 19480 ana direnç. Stop
ise 19217.

******

Burada yer alan yat?r?m bilgi, yorum ve tavsiyeler yat?r?m
dan??manl??? kapsam?nda de?ildir. Yat?r?m dan??manl??? hizmeti,
arac? kurumlar, portföy yönetim ?irketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile mü?teri aras?nda imzalanacak yat?r?m dan??manl???
sözle?mesi çerçevesinde sunulmaktad?r. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlar?n ki?isel görü?lerine
dayanmaktad?r. Bu görü?ler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayan?larak yat?r?m karar? verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar do?urmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
http://twitter.com/ForeksTurkey