P?YASAYA BAKI?-Dolar/TL güne 6,12 seviyesinde ba?lad?, Avrupa Parlamentosu seçimleri izlenecek

  • 23.05.2019 07:38

- ABD ile ya?anan S-400 gerginli?i nedeniyle dün 6,10 seviyesinin
üzerine ç?kan Dolar/TL, bugüne de 6,12 seviyesinden ba?lad?.
- ABD Temsilciler Meclisi D??i?leri Komisyonu, 10 May?s’ta sunulan
ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almas? halinde
F-35 program?ndan ç?kar?lmas? ça?r?s? yapan karar tasar?s?n? kabul
etti. Türkiye’ye S-400 silah sistemi al?m?n? iptal etmesi ça?r?s?
yap?ld?.
- ABD D??i?leri Bakanl???’n?n Suriye özel temsilcisi James Jeffrey,
Türkiye ile güvenli bölge görü?meleri konusunda henüz anla?ma
olmad???n?, Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri ile görü?melerin
devam etti?ini söyledi.
- Avrupa Birli?i’ne üye 28 ülkede yakla??k 370 milyon ki?i 23-26
May?s tarihleri aras?nda Avrupa Parlamentosu Seçimleri kapsam?nda
sand?klara giderek 751 milletvekilini seçecek.
- Dolar/TL bugün en dü?ük 6,0899, en yüksek 6,1289 seviyesini
gördü.
- TCMB a??rl?kl? ortalama fonlama maliyeti yüzde 24,84 (Önceki
yüzde 25,19) oldu.
- BIST gecelik repo faiz oran? yüzde 25,49 olarak gerçekle?ti
(Önceki yüzde 25,48).
- Federal Aç?k Piyasa Komitesi'n?n (FOMC) 30 Nisan-1 May?s
tarihlerindeki toplant?s?n?n yay?nlanan tutanaklar?, Fed üyelerinin
faiz konusunda herhangi bir ad?m atmamakla rahat olduklar?, faiz
politikas?na sab?rl? yakla??m?n uygun oldu?una inand?klar?n? ortaya
koydu.
- Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), ?stanbul seçiminin iptali ile
ilgili gerekçeli karar?n? aç?klad?.
- Dallas Fed Ba?kan? Robert Kaplan, faizler konusunda tamamen
"sab?rl?" olma kamp?nda yer ald???n? ve faiz politikas?nda hangi
yöne gidilece?i konusunda bir pozisyon almad???n? söyledi.
- New York'taki federal mahkeme, Ba?kan Donald Trump'la i?
yapan iki bankadan mali kay?tlar? talep eden Kongre celbinin
engellenemeyece?ine hükmetti.
- Japonya Merkez Bankas? Ba?kan Yard?mc?s? Masayoshi Amamiya,
Banka'n?n parasal te?viklerden ç?kma vakti geldi?inde faizlerde
ayarlama yaparken, bunun yurt içi ve deniz a??r? finansal piyasalara
etkisine de bakaca??n? söyledi.
- New York Fed Ba?kan? John Williams, enflasyonun arzu etti?inden
dü?ük bir seviyede oldu?unu, ancak Fed'in fiyat bask?s?n? art?rmak
için yak?n zamanda faizleri dü?ürmesi olas?l??? görmedi?ini söyledi.
- TCMB kapasite kullan?m oran?, reel kesim güven endeksi, TÜ?K
hizmet sektörü güven endeksini (10.00) aç?klayacak.
- ABD'de haftal?k i?sizlik ba?vurular? (15.30), öncü PMI (16.45),
yeni konut sat??lar? (17.00), Kansas Fed imalat endeksi (18.00)
verileri izlenecek.
- Avrupa'da öncü PMI verileri takip edilecek.
- Dallas Fed Ba?kan? Robert Kaplan, Richmond Fed Ba?kan? Thomas
Barkin, Atlanta Fed Ba?kan? Raphael Bostic ve San Francisco Fed
Ba?kan? Mary Daly "Techno'ya kat?lacak (20.00).

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey