ABD Adalet Bakanl???, Mueller’?n Rusya soru?turmas?yla ilgili baz? belgeleri komisyona vermeyi kabul etti-VOA

  • 23.05.2019 07:33

ABD Adalet Bakanl???, Özel Yetkili Savc? Robert Mueller’?n Rusya
soru?turmas?yla ilgili baz? belgeleri komisyona vermeyi kabul etti.
Amerikan?n Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere
göre, bunun kar??l???nda Temsilciler Meclisi ?stihbarat Komisyonu,
Adalet Bakan? William Bar’a hakk?ndaki mahkeme emrine uymas? için
yapt??? tehditlerden geri ad?m att?.
Böylece Demokrat Parti liderli?indeki komisyonla Adalet Bakanl???
aras?nda Mueller’?n Rusya soru?turmas? s?ras?nda haz?rlad??? baz?
kar?? istihbarat raporlar?na eri?im konusundaki anla?mazl?k sona ermi?
oldu.
Ba?kan Trump, vergi beyanlar?n?n da aralar?nda bulundu?u ki?isel
mali bilgileri, i? anla?malar? ve Rusya’n?n 2016 ba?kanl?k seçimlerine
müdahale etti?i iddialar?n?n da soru?turuldu?u Kongre’de yürütülen
birçok soru?turmayla i?birli?i yapmay? reddetmi?ti.

Haberin tam metni:

https://www.amerikaninsesi.com/a/adalet-bakanligindan-mueller-raporuyla-ilgili-ek-belgelere-erisim-izni/4928236.html

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey