Fed/Williams: Faizleri indirme veya yükseltme yönünde güçlü bir argüman görmüyorum

  • 23.05.2019 07:15


New York Fed Ba?kan? John Williams, enflasyonun arzu etti?inden
dü?ük bir seviyede oldu?unu, ancak Fed'in fiyat bask?s?n? art?rmak için
yak?n zamanda faizleri dü?ürmesi olas?l??? görmedi?ini söyledi.
"Fed'in faizleri herhangi bir yöne do?ru hareket ettirmesi için güçlü
bir argüman görmüyorum" diye konu?an Williams, cari para politikas?n?n
ekonomide neler olup bitti?ini de?erlendirme konusunda iyi bir noktada
oldu?unu ifade etti.
ABD ekonomisinin bu y?l yüzde 2'nin hemen üzerinde büyümesini
bekledi?ini de aktaran Williams, i?sizlik oran?n? ise yüzde 3,6
olarak tahmin etti.
Williams, enflasyonun daha yukar? gitti?ini görmek istedi?ini, fiyat
bask?lar?nda hali haz?rdaki zay?fl???n geçici olup olmad???n? anlamak
için verileri takip etti?ini vurgulad?.
"Yüzde 2 enflasyon hedefinin sürdürülebilir ?ekilde ba?ar?laca??na
inanmaya devam ediyorum. Enflasyonun birkaç y?ld?r yüzde 2 hedefimizin
alt?nda seyretti?inin tamamen fark?nday?m" diye konu?an Williams,
"Güçlü büyümeye devam edece?imizden emin olmal?y?z, güçlü ekonomi
enflasyonun bizim yüzde 2 simetrik hedefimize gitmemizi sa?layacak"
dedi.Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey