"Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İthalatına İlişkin Usul ve Esaslar" belirlendi

  • 23.10.2019 07:44

"Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İthalatına İlişkin Usul ve Esaslar"
belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun konu ile ilgili kararı Resmi
Gazete'de yayımlandı.
Bu usul ve esaslar sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatına ilişkin
uygulama yöntemini düzenliyor.
Buna göre, serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde, CNG ithalatı
faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin ithalat (Spot) lisansı almaları
zorunlu olacak.
İthal edilen CNG'nin ülkemizde taşınması ve teslim faaliyetleri
CNG (iletim ve dağıtım) lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından
gerçekleştirilecek.
İthalat (Spot) lisansı kapsamında ithal edilecek CNG'nin CNG
iletim ve dağıtım, OtoCNG ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi
tüzel kişiler ile tüm tüketicilere satışı yapılabilecek.
İthalat (Spot) lisansı sahipleri, BOTAŞ İletim Şebekesi
İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar'm ekinde yer alan Doğal Gaz
Kalite Şartnamesine uygun nitelikteki doğal gazı basınçlı kaplar
vasıtasıyla ülkeye ithal edebilecekler.
İthalat (Spot) lisansı sahipleri, talep edildiğinde ithal edilen
sıkıştırılmış doğal gazm birinci fıkrada yer alan hükümlere
uygunluğunu belgelemekle yükümlü olacak.
CNG iletim ve dağıtım, OtoCNG ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi
tüzel kişiler lisansları kapsamındaki faaliyetlerine konu edecekleri
ithal edilmiş olan CNG'nin birinci fıkrada yer alan hükümlere uygun
olduğunu gösteren belgeleri ilgili ithalat (Spot) lisansı sahibi tüzel
kişilerden temin etmekle yükümlü olacak.
İthalat (Spot) lisansı sahibi, lisansa konu olarak yapacağı
ithalat faaliyetine ilişkin miktar, kaynak (satıcı taraf olan
şirket/ülke) ve teslimat noktasına ilişkin bilgileri ithalatın
gerçekleşmesini müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde Enerji Piyasası
Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında Kuruma sunacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191023-5.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey