Brezilyal? Natura, Avon Products'? sat?n al?yor

  • 23.05.2019 07:52

Brezilyal? kozmetik üreticisi Natura, Avon Products'? tamam? hisse
kar??l??? olmak üzere 3,7 milyar dolar bedelle sat?n almakta oldu?unu
bildirdi. Natura, Avon'u alarak dünyam?n dördüncü büyük güzellik
ürünleri ?irketi konumuna gelecek.
Her iki ?irketin hissedarlar?n?n onaylamalar? gereken anla?ma
sonras? ortaya ç?kacak yeni ?irkette Natura'n?n pay? yüzde 74 ve Avon'un
pay? yüzde 27 olacak.
Natura ve Avon anla?man?n 2020 ba?lar?nda tamamlanmas?n? bekliyorlar.
Birle?me sonras? ortaya ç?kacak ?irket'in y?ll?k cirosu 10 milyar
dolar? ve 100 ülkede toplam çal??an say?s? 400 bini a?acak.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey