Çin Sosyal Bilimler Akademisi/Wang: Çin, ABD ile ekonomik ili?kilerini yeniden dü?ünmeli

  • 23.05.2019 07:44

South China Morning Post gazetesine konu?an Çin Sosyal Bilimler
Akademisi'nin k?demli ara?t?rmac?lar?ndan Wang Yongzhong, Trump'?n ilan
etti?i ticaret sava?? ve Huawei'ye getirilen yasak sonras? Çin'in ABD
ile ekonomik ili?kilerini yeniden dü?ünmesi gerekti?ini söyledi.
Wang, Çin'in ABD'de büyük miktarda do?al gaz alma yönünde daha
önce var?lan anla?malar?n, yap?lan planlar?n gözden geçirilmesi
gerekti?ini belirtti.
Wang, "Çin, ABD'den tedarikini toplam deniza??r? al?mlar?n?n yüzde
10 veya yüzde 15'i ile s?n?rlayabilir" diye konu?tu.
Çin 2017 y?l?nda ABD'den 6,3 milyar dolar tutar?nda ham petrol ve
LNG sat?n ald?. Ayr?ca Alaska'da do?al gaz üretilmesine yönelik 43
milyar dolarl?k projeye destek sa?lamak için anla?ma imzalad?.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey