TMSF Başkanı Gülal: Mart ayı itibariyle 985 adet şirkette/ticari işletmede TMSF kayyım olarak görev yapıyor, aktif büyüklüğü 49,4 milyar TL

  • 17.04.2018 14:46

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Mart
2018 tarihi itibarıyla, Türkiye’nin 44 ilinden toplam 985 adet
şirkette/ticari işletmede TMSF'nin kayyım olarak görev yaptığını
söyledi.
Gülal TMSF'nin yenilenen internet sitesinden bir mesaj yayınladı.
Gülal, "Ayrıca, 142 şirketin %50’nin altındaki hisseleri ile 125
gerçek kişinin mal varlıklarına da TMSF kayyım olarak atanmıştır. Bu
şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 49,4 milyar TL, toplam
ciroları 24,6 milyar TL ve toplam özkaynakları 19,7 milyar TL’dir. Bu
şirketlerde yaklaşık 50.192 kişi istihdam edilmektedir." dedi.
Gülal şunları söyledi:
"Global ölçekte ortaya çıkan ve etkileri halen günümüzde de
hissedilen finansal krizler, ülkeler için finansal istikrarın ne kadar
önemli olduğunu gözler önüne sermeye devam etmektedir. Bu ihtiyaç
doğrultusunda 1983 yılında, bankalardaki mevduatın ve katılım
fonlarının sigortalanması ile kendisine devrolan bankaların
çözümlenmesi ve oluşan kamu zararının geri kazanılmasını temin etmek
üzere kurulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF/Fon), Ülkemiz
finansal güvenlik ağı bileşenlerinin önemli parçalarından birisidir.
TMSF, diğer kurumlarımızla uyum ve işbirliği içerisinde yürüttüğü
çalışmalarıyla Ülkemiz finansal güvenlik ağının önemli bir üyesi
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe teşebbüsü
sonrasında başlayan Olağanüstü Hal (OHAL) süreci ve hukuki
düzenlemeler kapsamında Eylül 2016’da, milli güvenliğe tehdit
oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY)
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan bir kısım şirketin Kayyımlık
görevi ile satış amacıyla varlıkları devredilen medya ve basın
kuruluşlarının çözümlenmesi çalışmaları da TMSF’nin görevleri arasına
eklenmiştir. Bu görevlerin TMSF’ye verilmesinde, TMSF’nin kurumsal
tecrübesi, konusunda uzman ve nitelikli kadro yapısına sahip olması
önemli bir tercih sebebi olmuştur.
TMSF’nin kayyım olarak atandığı Şirketlerin faaliyetlerinin ticari
teamüllere uygun olarak, basiretli bir tüccar gibi yönetilmesi ve söz
konusu şirketlerin milli ekonomiye olan katkısının devam ettirilmesi
TMSF’nin birincil amacı ve görevidir. Bu şirketlerin bir kısmında ise
mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları
nedeniyle, mevcut halinin “sürdürülebilir” olmadığının tespit edilmesi
durumunda, satış veya tasfiyesi suretiyle, ülke ekonomisine olumsuz
etkilerinin önlenmesi sağlanacaktır. Söz konusu şirketlerde
çalışanların mağdur olmamaları ve istihdamın olumsuz etkilenmemesi de
TMSF’nin öncelikli hedefleri arasında bulunmaktadır. Ayrıca, TMSF’nin
tüm çalışmalarında olduğu gibi Kayyımlık çalışmalarında da en çok önem
verdiği hususlardan birisi, şeffaf ve hesap verilebilir olmaktır.
Mart 2018 tarihi itibarıyla, Türkiye’nin 44 ilinden toplam 985
adet şirkette/ticari işletmede TMSF kayyım olarak görev yapmaktadır.
Ayrıca, 142 şirketin %50’nin altındaki hisseleri ile 125 gerçek
kişinin mal varlıklarına da TMSF kayyım olarak atanmıştır. Bu
şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 49,4 milyar TL, toplam
ciroları 24,6 milyar TL ve toplam özkaynakları 19,7 milyar TL’dir. Bu
şirketlerde yaklaşık 50.192 kişi istihdam edilmektedir.
Kayyımlık çalışmalarının yanısıra, OHAL sürecinde kapatılan 149
adet medya ve basın kuruluşunun varlıkları, Maliye Bakanlığı
tarafından satış amaçlı olarak TMSF’yedevredilmiş olup söz konusu
varlıkların tespit, değerleme ve satış çalışmaları da TMSF tarafından
titizlikle yürütülmektedir.
TMSF, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması
amacıyla icra ettiği mevduat sigortacılığı faaliyetleri kapsamında
2017 yıl sonu itibarıyla 7.498 milyon USD mevduat sigortacılığı
rezervine ulaşmıştır. Bu rezerv tutarı, sigorta kapsamındaki toplam
mevduat ve katılım fonunun %7,6’sına karşılık gelmekte ve uluslararası
standartların üstünde çok güçlü bir seviyeye tekabül etmektedir.
Ancak, global krizlerin ve jeopolitik risklerin ülke ekonomimizi sık
sık tehdit ettiği bir dönemde olduğumuz dikkate alındığında, kamunun
muhtemel riskini azaltmak ve mevduat sigorta sisteminin finansal
gücünü yansıtmak adına büyük önem arz eden mevduat sigortacılığı
rezervinin daha da artırılması gerektiği düşünülmektedir.
Bugüne kadar TMSF’ye, 25 adedi 2004 yılından önce olmak üzere,
toplam 26 banka devredilmiştir. TMSF, bu bankaların etkin, süratli ve
kamuya en az maliyet yükleyecek şekilde çözümlenmesine yönelik
çalışmalar yürüterek batık bankaların sistemden güveni zedelemeden
çıkarılmasını, yaşatılması mümkün bankaların ise sisteme yeniden
kazandırılmasını sağlamıştır.
TMSF’ye devrolan söz konusu bankaların oluşturduğu kamu
maliyetinin geri kazanım çalışmaları kapsamında ise 2017 sonu
itibarıyla, 22.971 milyon USD kümülatif tahsilat tutarına
ulaşılmıştır. Söz konusu tahsilat içerisinden Hazine Müsteşarlığı’na
12.353 milyon USD borç ödemesi, T.C. Merkez Bankası’na ise 1.418
milyon USD avans geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte
Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum/kuruluşlarına
yaklaşık 5.577 milyon USD ve diğer kurum/kuruluşlara da 1.895 milyon
USD kaynak aktarılmıştır.
TMSF, faaliyet alanı dahilinde uluslararası işbirliğine ve
uluslararası seviyede belirlenen ilke ve standartlara uyum sağlamaya
da büyük önem vermektedir. Bu çerçevede, aktif üyesi bulunduğu
Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) ile Avrupa Mevduat
Sigortacıları Forumu (EFDI) ile olan işbirliklerinin daha da
kuvvetlendirilmesinin yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) standartlarına ve
Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından yürürlüğe konulan temel
prensiplere uyum çalışmaları ile diğer muadil kurumlar ve uluslararası
kuruluşlarla iletişim, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması
yönündeki çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürmektedir.
TMSF üstlendiği görevleri dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de en
iyi şekilde yapma gayretini devam ettirecek olup finansal istikrara
yaptığı önemli katkıların yanında kayyımlık faaliyetleri ile de son
derece önemli bir görevi yerine getirdiğinin bilinciyle faaliyetlerini
sürdürecektir."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey