***TIRE*** MOND? T?RE KUTSAN KA?IT VE AMBALAJ SANAY? A.?.( Genel Kurul ??lemlerine ?li?kin Bildirim

  • 28.05.2019 08:08

***TIRE*** MOND? T?RE KUTSAN KA?IT VE AMBALAJ SANAY? A.?.( Genel Kurul ??lemlerine ?li?kin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yap?lan Aç?klama Güncelleme mi ? Evet
Yap?lan Aç?klama Düzeltme mi ? Hay?r
Yap?lan Aç?klama Ertelenmi? Bir Aç?klama m? ? Hay?r

Genel Kurul Ça?r?s?
Genel Kurul Tipi Ola?an Genel Kurul
Hesap Dönemi Ba?lang?ç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Biti? Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 19.04.2019
Genel Kurul Tarihi 23.05.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Kat?l?m ?çin Pay Sahibi Olunmas? Gereken Son Tarih 22.05.2019
Ülke Türkiye
?ehir ?STANBUL
?lçe ATA?EH?R
Adres Barbaros Mahallesi, Halk Caddesi, No:18/1

Gündem Maddeleri
1 - Aç?l??, Toplant? Ba?kanl???'n?n te?kili ve Toplant? Tutana??n?n imzalanmas? hususunda Toplant? Ba?kanl???'na yetki verilmesi.
2 - 2018 y?l? hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmas?, görü?ülmesi ve onaya sunulmas?
3 - 2018 y?l? hesap dönemine ait Ba??ms?z Denetim rapor özetinin okunmas?
4 - 2018 y?l? hesap dönemine ait Finansal Tablolar?n okunmas?, görü?ülmesi ve onaya sunulmas?.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyar?nca, y?l içinde Yönetim Kurulu üyeli?ine yap?lan ataman?n onaylanmas?.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 2018 y?l? hesap dönemi faaliyet, i?lem ve hesaplar?ndan ötürü ibralar?n?n onaya sunulmas?.
7 - ?irket'in kâr da??t?m politikas? çerçevesinde haz?rlanan, 2018 y?l? kâr da??t?m? hakk?ndaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, de?i?tirilerek kabulü veya reddi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas? Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Ba??ms?z Denetim Kurulu?u seçimi ile ilgili önerisinin görü?ülmesi ve onaya sunulmas?.
9 - Sermaye Piyasas? Mevzuat? ve ilgili düzenlemeler kapsam?nda ?irket'in 2018 faaliyet döneminde sosyal yard?m amac?yla vak?f, dernek, kamu kurum ve kurulu?lar?na yap?lan ba???lar hakk?nda bilgi verilmesi ve 2019 y?l? hesap dönemi içerisinde yap?lacak ba???lar için üst s?n?r belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görü?ülmesi ve onaya sunulmas?
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nc? maddelerinde yaz?l? i? ve i?lemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onay?na sunulmas?
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara ba?lanmaks?z?n, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumlulu?u bulunan yöneticilerin ve bunlar?n e? ve ikinci dereceye kadar kan ve s?hri h?s?mlar?n?n, ortakl?k veya ba?l? ortakl?klar? ile ç?kar çat??mas?na neden olabilecek önemli bir i?lem yapmas? ve/veya ortakl???n veya ba?l? ortakl?klar?n?n i?letme konusuna giren ticari i? türünden bir i?lemi kendi veya ba?kas? hesab?na yapmas? ya da ayn? tür ticari i?lerle u?ra?an bir ba?ka ortakl??a sorumlulu?u s?n?rs?z ortak s?fat?yla girmesi kapsam?nda gerçekle?tirilen i?lemler hakk?nda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara ba?lanmaks?z?n üçüncü ki?iler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sa?lanmad??? hususlar?nda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Dilek ve görü?ler
Gündemde Yer Alan Hak Kullan?m Süreçleri
Kar Pay? Da??t?m

Genel Kurul Ça?r? Dökümanlar?
EK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - Di?er Genel Kurul Ça?r? Doküman?


Genel Kurul Sonuçlar?
Genel Kurul Yap?ld? m?? Evet
Genel Kurul Sonuçlar? 2018 y?l? Ola?an Genel Kurul Toplant?m?z belirtilen saatte ve yerde yap?lm?? olup, Toplant? Tutana?? ve haz?rda bulunan ortaklar?n listesi ekte bilgilerinize sunulmu?tur.


Hak Kullan?m Süreçleri ?le ?lgili Al?nan Kararlar
Kar Pay? Da??t?m Görü?üldü

Genel Kurul Kararlar? Tescili
Genel Kurul Kararlar? Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanlar?
EK: 1 Genel Kurul Toplant? Tutana??.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun cetveli.pdf - Haz?r Bulunanlar Listesi


Ek Aç?klamalar
?irketimizin 23 May?s 2019 Per?embe günü saat 10:00'da gerçekle?tirilen 2018 Ola?an Genel Kurul Toplant?s?nda al?nan kararlar , Tire Ticaret Sicil Müdürlü?ü taraf?ndan 27.05.2019 tarihinde tescil edilmi?tir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766051


BIST