Trump: Soru?turmalar bitmezse demokratlarla masaya oturmam-VOA

  • 23.05.2019 07:02

ABD Ba?kan? Donald Trump, Temsilciler Meclisi Ba?kan? Nancy
Pelosi’nin kendisiyle ilgili “üzerini kapatma çal??mas?na giri?ti?i”
?eklindeki suçlamas?n? “Ben hiçbir ?eyin üzerini örtmem” diyerek
yan?tlad?.
Amerikan?n Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere
göre, Ba?kan Trump, hakk?nda yürütülen soru?turmalar kapsam?nda baz?
Kongre celplerine uymamak ve eski ba? avukat? Don McGahn gibi baz?
önemli isimlerin Kongre’deki oturumlarda ifade vermeye ç?kmamas?n?
istedi?i için Demokratlar’?n hedefi oluyor.
Trump Beyaz Saray’da Demokratlar’la altyap? çal??malar? konusunda
yap?lmas? planlanan ancak k?sa kesti?i toplant?n?n ard?ndan
düzenledi?i bas?n toplant?s?nda, “düzmece” soru?turmalara son
vermedikleri sürece hiçbir konuda Demokratlar’la müzakere masas?na
oturmayaca??n? söyledi.
Trump, “Avukatlar?m bana ba?kanl?k yetkini kullanabilirsin,
bunlarla u?ra?mana gerek yok dediler. ?effaf ya da kat? olabilirdim.
Ben de dedim ki ‘ben yanl?? bir ?ey yapmad?m’ ve ?effaf olmay? seçtim.
500 tan???n soru?turma kapsam?nda ifade vermesine izin verdim” dedi.
Ba?kan Trump, “Mahkemeye ve Kongre’ye sayg? duyuyorum ama bu
yapt?klar? taciz. Onlars?z da bir sürü ?ey yap?yoruz, b?rakal?m
oyunlar?n? oynas?nlar” diye konu?tu.

Haberin tam metni:

https://www.amerikaninsesi.com/a/trump-sorusturmalar-bitmezse-demokratlarla-masaya-oturmam/4928067.html

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey